UTAZÁS WITTENBERGBE (Középiskolai vetélkedő) II. forduló
A verseny indul: 2017. május 22. (hétfő) 14:00-tól, 15:00-ig.

Történelmi utazásra hívjuk az érdeklődő általános és középiskolás diákokat a folyamatosan megújuló reformáció világába a 16. századi német fejedelemségektől a 20. századi Magyarországig. Mi változott meg a reformáció igazságkereső mozgalmainak hatására és mi maradt meg ötszáz év elteltével a reformáció örökségéből ma? Levéltári foglalkozásainkon és online tananyagunk segítségével bepillantást nyerhettek a reformáció születésének időszakába és nyomon követhetitek annak magyarországi történetét a források megismerésén keresztül. A Magyar Nemzeti Levéltár által szervezett vetélkedő győztesei Luther lábnyomait követve bejárhatják Wittenberg óvárosának macskaköves utcáit, hiszen a fődíj Luther városába szóló utazás.

A feladatok megoldásakor tartsátok szem előtt az alábbi javaslatokat!
Olvassátok el figyelmesen a feladatokat és kövessétek a feladatlap utasításait!
A feladatok értékelésénél azonos pontszám esetén a jobb időeredményt vesszük figyelembe. 

Eredményes munkát kívánunk!

Kérjük a vetélkedőn való részvételhez töltse ki az alábbi mezőket:

Csapattagok nevei:

Megye, iskola neve és címe:

Csapat email címe:

Csapat telefonszáma:

I. A műveltségi kérdések a reformáció Kárpát-medencére gyakorolt hatásaira vonatkoznak

1. A magyarországi reformáció első nemzedékében sokan ferences szerzetesből lettek térítő prédikátorrá.
Válaszd ki, ki nem volt wittenbergi tanulmánya előtt ferences szerzetes!

2. A magyarországi levéltárak értékes dokumentumokat őriznek a reformáció első időszakából. Melyik dokumentumot nem Magyarországon őrzik?

3. Magyarország a 16. században szorosabb és sokoldalúbb kapcsolatban állt Európa többi részével, mint később az újkorban.
Évente sok diákunk iratkozott be az olasz egyetemekre vagy a Sorbonne-ra, illetve a közelebbi bécsi, prágai, krakkói, 1520 után pedig a wittenbergi egyetemre. Hogy nevezik latinul a külföldi egyetemjárást?

4. Kálvin János ösztönzésére készültek az úgynevezett genfi zsoltárok, amelyek szövegét Szenci Molnár Albert fordította magyarra.
Melyik református énekeskönyvi ének fordítása nem fűződik Szenci nevéhez?

5. A protestáns egyházak vezető testületeit lelkészek és egyháztagok közösen alkotják. Hol alakult meg 1627-ben az első presbitérium?

6. A magyarországi evangélikus és református lelkészek közül többen mezőgazdasági oktatással és botanikával is foglalkoztak. Ki nem volt botanikus a felsoroltak közül?

7. A reformáció és az irodalom kezdettől fogva szervesen összekapcsolódott.
Melyik költő volt református lelkész az alábbiak közül?

8. A reformkor nagyjai és az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vezetői között is számos protestáns alakította a haza sorsát.
A márciusi ifjak felsorolt tagjai közül ki nem volt protestáns?

9. A 19. század második felében a különböző országokban élő egyhitvallású egyházak között kezdődött meg a kapcsolatfelvétel, s ezek a kapcsolatok annyira megerősödtek, hogy sorra alakultak a nemzetközi felekezeti világszövetségek, amelyeknek a hazai felekezetek is tagjai lettek.
Melyik szervezet nem protestáns világszövetség?

10. A protestáns egyházak 1944. június 21-én püspöki körlevélben tiltakoztak a zsidók deportálása ellen:

Minket Isten arra rendelt, hogy ebben a nemzedékben az Ő örök Evangéliumát hirdessük, és bizonyságot tegyünk az Ő erkölcsi világrendjének változhatatlan törvényeiről, akár tetszik az embereknek, akár nem. Ebből az isteni megbízatásból merítjük jogcímünket, hogy alázatos és bűnös emberként kárhoztassunk minden olyan elbánást, amely az emberi méltóságot, az igazságot és irgalmasságot megsérti és az ártatlanul kiontott vér rettenetes ítéletét idézi népünk fejére.

Jelöljétek meg azt a két protestáns püspököt, akik a körlevél megszövegezésében részt vettek!II. A következő kérdések a magyarországi reformáció szellemi központjaira vonatkoznak

11. 1588–1599 között működött itt a Manskovit Bálint által alapított nyomda, ahol 1590-ben elkészült az első magyar nyelvű teljes bibliafordítás.

12. Vára adott otthont Nádasdy Tamás nádor udvarának, amely a magyarországi evangélikus egyház egyik korai központja volt.
Prédikátora, Sylvester János itt fordította le 1541-ben magyar nyelvre az Újszövetséget, amelyet a mezőváros mellett fekvő Újsziget nyomdájában nyomtattak ki.

13. 1549-től működött a városban a reformáció lutheri, majd kálvini, 1569-től pedig az unitárius irányzat hatása alatt álló Georg Hofgraeff–Heltai Gáspár-féle nyomda. A 17. századtól neves református kollégiuma volt. Ma az Erdélyi Református Egyházkerület székhelye.
Melyik városról van szó?

14. Unitárius kollégiumát Bethlen Gábor fejlesztette református akadémiává, amely 1623–1658 között a legrangosabb magyar református tanintézet. 1672-től 1683-ig itt talált otthonra az elüldözött Sárospataki Református Kollégium.

15. A dunántúli reformátusság egyik legjelentősebb iskolavárosa. Kollégiumát 1530 körül alapították, amelyben Huszár Gál nyomdája működött. 1801-től teológiát is oktattak falain belül.
Hosszabb szünetet követően 1838–1949 között állt fenn az uralkodói engedéllyel alapított Református Főiskolai Nyomda.

16. E város a „kálvinista Róma”, a 16. század óta a Tiszántúli Református Egyházkerület székhelye. Kollégiumát, amely a kommunista diktatúra évtizedei alatt az egyetlen református középiskola volt Magyarországon, 1538 körül alapították.

17. Szabad királyi város, a dunántúli evangélikus egyház egyik fellegvára az 1520-as évektől. Híres evangélikus líceum, teológia és tanítóképző is létesült a városban. A 18. századtól a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület egyik püspöki székhelye.
Az 1681. évi, e városban megtartott országgyűlés egyházügyi végzései enyhítettek a protestáns egyházak helyzetén, ennek értelmében minden vármegyében engedélyezték számukra az ún. „articuláris helyeken”, hogy templomaik, iskoláik és paplakjaik lehessenek.

18. 1531-ben alapította Perényi Péter eredetileg a lutheri tanokat követő, majd az 1560-as évek második felétől immár református Kollégiumát. A Kollégiumon belül felsőfokú (teológiai, bölcsészeti és jogi) képzés, valamint tanítóképző is működött. Első nyomdáját 1650 körül alapítják, amelyben nagy szerepe volt Comeniusnak, aki 1650–1654 között a Kollégium professzora.

19. Alföldi város, a török kiűzése után jelentős részben evangélikus szlovákokkal népesült újra. Tessedik Sámuel evangélikus lelkész és pedagógus alapította meg itt Magyarország első középfokú gazdasági szakiskoláját, amely 1780–1806 között állt fenn.

20. Ebben a városban működik a skót misszió magyarországi szolgálata 1841 óta. A város reformkori fejlődésében nagy szerepet játszott a nyugat-európai – svájci, osztrák, német és angolszász – protestánsok megtelepedése. 1866-ban itt alapították meg a Bethesda-kórházat.III. A következő kérdések a források ismeretére és értelmezésére vonatkoznak

Olvassátok el a protestánsok vallásgyakorlatával kapcsolatos források részleteit és válaszoljatok a kérdésekre!

Midőn helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerént, és a község ha venni akarja jó, ha [pedig] nem, [akkor] pedig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ő lelke azon meg nyugodván, de oly prédikátort tarthasson az kinek tanítása őnéki tetszik. Ezért pedig [...] ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől [...] és nem engedtetik meg senkinek, hogy senkit [vagyis bárkit] fogsággal, avagy helyéből való elűzéssel fenyegessen az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, az hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon.”

A tordai országgyűlés határozata (1568)

21. Kinek a döntésére bízza a tordai országgyűlés a vallásválasztást?

22. A vallási türelmetlenség mely formáit tiltja meg tételesen is a rendelkezés?
(Több válasz is jó, maximum 3 válasz fogadható el!)

Az 1681. évi országgyűlés XXVI. törvénycikke elrendelte az elvett protestáns templomok visszaadását. Arra az esetre, ha az elvett templomokat a katolikusok már felszentelték volna, így azok visszaadása nem lehetséges, a 11 magyarországi vármegyében 2-2 helységet jelölt ki a törvény, név szerint felsorolva azokat artikulusaiban, ahol az egyikben az ágostai-, másikban a helvét hitvallású protestánsok kárpótlásul új templomot építhetnek. Az 1691-ben kiadott magyarázat (Explanatio Leopoldina) már úgy értelmezte ezt a törvényt, hogy csak a törvénycikkben megnevezett helyeken engedélyezett nyilvános, azaz szabad vallásgyakorlat a protestánsoknak. Ez az értelmezés messzemenően meghatározta a protestánsok helyzetét szabályozó királyi rendeleteket 1711 és 1781 között.

23. Mit jelent az a kifejezés, hogy artikuláris hely?

24. Minden elvett templomot visszakaptak a protestánsok?

Minden olyan nyilvános vallásgyakorlattal nem bíró helyen, ahol van száz nem katolikus család, s ezeknek van elegendő, törvényes úton biztosított fedezetük imaházak, lelkészlakok, tanítólakások építésére, s ahol a lelkészek és tanítók megfelelő ellátásáról gondoskodni képesek anélkül, hogy a szolgáltató népet ezekkel a hozzájárulásokkal túlságosan megterhelnék, avagy a reá háruló közadók viselése szempontjából meggyengítenék, legyen szabad ugyanazon nem katolikus, vagyis az ágostai és helvét hitvallásúaknak, avagy a görög szertartású nem egyesülteknek magánimaházakat oly módon felépíteni, hogy ezeknek se tornyuk, se harangjuk, se közútról nyíló bejáratuk - olyan, amilyen a nyilvános templomoknak van - ne legyen. ...

Ágostai és helvét hitvallásúak esküt ne legyenek kötelesek másként tenni, csak a szerint az esküforma szerint, amely vallásuk hitelveinek megfelel.”  II. József türelmi rendeletéből 1781.

25. Hogyan értékelhető a forrás a vallásgyakorlat tekintetében?

26. Válaszd ki azt a három felekezetet, amelyekre a türelmi rendelet vonatkozott?
(Több válasz is jó, maximum 3 válasz fogadható el!)

27. Kik szerepeltek a korábbi esküformában, ami ellenkezett az ágostai és a helvét hitvallásúak elveivel?IV. A kérdések protestáns jelképekre és szimbólumokra vonatkoznak

28. Melyik protestáns szimbólumra utal az alábbi idézet:
Ezután elénekelték a zsoltárt és kimentek az Olajfák hegyére. Akkor Jézus mondta: »Ma éjszaka mindnyájan megbotránkoztok bennem. Írva van: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai. De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába.« Péter fogadkozott: »Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én nem botránkozom meg soha.« Jézus csak ennyit mondott: »Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.«
 (Máté evangéliuma, 26. fejezet 30-35, 69-75.)

29. Melyik protestáns szimbólum nem Krisztus értünk hozott áldozatát jelképezi?

30. Margitai Péter debreceni református püspök 1632-ben egyik prédikációjában ezt írta:
Az publicab madárnak természet szerint való ellenkezése vagyon a kígyóval, aki apró fiait míg ő eleséget gyűjtött számukra megölte. Hazajővén az publican madár az ő saját magát görbe és helyes orrával meg sebesítvén, vérét kibocsátty és az ő fiait megeleveníti.”
Melyik madárról írt a püspök, amely a protestáns egyházak jelképévé vált?

31. Melyik evangélikus szimbólumról ír Luther Márton 1530. július 8-án kelt levelében Lazarus Spenglernek:
Fekete kereszt a szívben, amelynek természetes (piros) színűnek kellene lennie, hogy állandóan emlékeztessen a Megfeszítettbe vetett hit boldogító hatalmára. … Az ilyen szív fehér rózsán pihen….”?

32. Minek a szimbóluma a kehely a református egyházi művészetben?

33. Mi a református lelkészek liturgia-viselete?

34. Melyik nem protestáns köszöntési formula?

35. Mi nem szokta díszíteni a protestáns templomok tornyát?

36. Hogy nevezik a református gyülekezetek vasárnapi alkalmait?

37. Mi az ökumené szimbóluma?V. Képfelismerés

38. Melyik reformátor látható a képen?

38kerdes

 

39. Melyik bibliafordítás címlapja látható a képen?

39kerdes

 

40. Melyik bibliafordító szobra látható a képen?

40kerdes

 

41. Kit neveztek a “magyar Szapphó”-nak?

41kerdes

 

42. Melyik híres evangélikus iskola tervrajza látható a képen?

42kerdes

 

43. Melyik magyarországi kollégium homlokzatán olvasható:
“Orat et laborando?

43kerdes

 

44. Kiket ábrázol a korabeli metszet?

44kerdes

 

45. Hol található Jókai Mór sírja?

45kerdes

 

46. Hol található Szenci Molnár Albert képen látható emléktáblája?

46kerdes

 

47. Kit ábrázol a festmény?

47kerdes

 A "Beküldés" gomb megnyomása után a kitöltött feladatlap tartalmát rögzítjük, amelyről e-mail formában visszaigazolást küldünk.
Amennyiben nem érkezne meg a visszaigazoló e-mail, úgy kérlek írj a szerkesztőnek egy e-mailt a pontos az adataiddal: hegyik@veml.hu Tel: +36-70-457-7888

Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy a feladatlap csak egyszer tölthető ki!
Adataitokat bizalmas kezeljük!

Köszönjük, hogy részt vettetek a versenyen!